fbpx
Događaji Ekonomija Lokalna privreda

Čajetina dobija javnog beležnika

Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije je raspisisao javni konkurs za imenovanje javnih beležnika u skladu sa Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-07-2688/14-22 od 29. decembra 2014. godine, kojim je određeno raspisivanje konkursa za 117 javnih beležnika. Konkursom se traže javni beležnici za područja 58 osnovnih sudova koji pokrivaju teritoriju 111 opština i gradova.

beleznik1

Konkursom je predviđeno i da opština Čajetina dobije jednog beležnika, kao i Bajina Bašta, dok je za teritoriju grada Užica predviđeno postavljanje dva javna beležnika.

Prema propisima iz ove oblasti za javnog beležnika može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da je poslovno sposobno i da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  • da ima diplomu pravnog fakulteta u Republici Srbiji ili da je nostrifikovalo diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije;
  • da je položilo pravosudni ispit i ispit za javnog beležnika;
  • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita;
  • da je dostojno javnog poverenja za obavljanje poslova javnog beležništva;
  • da govori, piše i čita srpski jezik, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik manjine da poznaje i jezik te manjine ili da priloži sporazum o saradnji sa sudskim prevodiocem za jezik te manjine;
  • da ima ili da može dokazati da će obezbediti odgovarajuće prostorije i opremu za obavljanje delatnosti javnog beležnika.

Kandidat koji bude izabran za javnog beležnika mora imati prebivalište na dan polaganja zakletve na području opštine, odnosno grada koji je u odluci o imenovanju određen kao njegovo službeno sedište.

Za konkurs kandidat za javnog beležnika uz prijavu na konkurs podnosi priloge kojima se dokazuje
ispunjenost zakonskih uslova, u originalu ili overenoj fotokopiji:

1) radnu i ličnu biografiju,

2) ličnu kartu, odnosno izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte,

3) uverenje Centra za socijalni rad da nije upisan u evidenciju lica lišenih poslovne sposobnosti,

4) lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

5) uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

6) izvod iz matične knjige rođenih,

7) diplomu o završenom pravnom fakultetu u Republici Srbiji, odnosno dokaz o nostrifikovanoj diplomi pravnog fakulteta koja je stečena izvan Republike Srbije,

8) uverenje o položenom pravosudnom ispitu,

9) uverenje o položenom javnobeležničkom ispitu,

10) potvrdu o najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, sa tačnim opisom poslova koje je kandidat obavljao,

11) dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

12) dokaz da kandidatu nije prestao status javnog beležnika, javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog pripravnika ili advokata zbog teže povrede dužnosti, odnosno da mu nije zbog razrešenja prestala sudijska ili javnotužilačka funkcija u smislu člana 26. stav 1. tačka 3. Zakona o javnom beležništvu (potvrde, izjava kandidata)

13) dokaz o tome da može obezbediti odgovarajuće prostorije i opremu za obavljanje javnobeležničke delatnosti na teritoriji grada, odnosno opštine za koju se prijavio u skladu sa Pravilnikom o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika („Službeni glasnik broj 31/12, 87/14”), (dokaz o svojini, odnosno zakupu na adekvatnom poslovnom prostoru, odnosno dokaz o posedovanju novčanih sredstava na računu poslovne banke koja su dovoljna za kupovinu, odnosno zakup odgovarajućeg prostora i opreme)

Kandidat za javnog beležnika koji nije završio pravni fakultet na srpskom jeziku dužan je da dostavi dokaz o tome da govori, čita i piše srpski jezik na nivou koji je neophodan za bavljenje pravničkim radom.

Zahtev za imenovanje za javnog beležnika tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama tarifni broj 25. u iznosu od 740,00 dinara za podnošenje zahteva; i u iznosu od 740,00 dinara za rešenje. Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun 840-742221843-57, model 97, poziv na broj: 50016, svrha uplate Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije. Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Prijava na konkurs za imenovanje javnih beležnika sa dokazima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ na adresu: Javnobeležnička komora Srbije, Beograd, Cara Lazara br.12, sa naznakom „Prijava na konkurs za imenovanje javnog beležnika“.

Osoba zadužena za kontakt povodom konkursa za imenovanje javnih beležnika je Dušanka Žunić, telefon broj 011/2620-104.

 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo