fbpx
Biznis Događaji Lokalna privreda

Dodela subvencija za samozapošljavanje

Drugog septembra je objavljen javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje koji je namenjen nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

zaposljavanje

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može da ostvari nezaposleni:

 • za obavljanje delatnosti prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;
 • za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja;
 • za osnivanje udruženja građana;
 • koji je ostvario pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje i
 • koji je koristio subvenciju za samozapošljavanje po javnom pozivu Nacionalne službe u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava.

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

zaposljavanje-ruka

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleni pod uslovom da je:

 •  podneo zahtev sa biznis planom;
 • prijavljen na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe najmanje mesec dana pre dana
  podnošenja zahteva i ima prebivalište na području opštine Čajetina;
 • završio obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
 • obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže sa istim i dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se Filijali Užice, Železnička 22, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali, Ispostavi Čajetina ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs ili sajta Opštine Čajetina.

Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu bodovne liste, a nakon provere i bodovanja podnetog zahteva nezaposlenog, u roku od 20 dana od završetka Javnog poziva.

Nacionalna služba vrši proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije. Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće se dalje razmatrati.

Prilikom bodovanja zahteva sa biznis planom uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:

samozaposljavanje15-1
**Kriterijum „Kategorija lica“ se utvrđuje na osnovu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2015. godinu („Sl. glasnik“, 101/2014) i na osnovu podataka iz informacionog sistema Nacionalne službe. Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe ili dostavljenih dokaza od strane nezaposlenog. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivih lica dodeljuje se za svaku kategoriju 3 boda, odnosno 5 bodova za teže zapošljiva lica koja imaju prioritet u 2015. godini, tako da ukupan broj bodova ne može biti veći od 30. U okviru kriterijuma „Kategorija lica“ boduju se zahtevi nezaposlenih lica koja nisu koristila subvenciju po osnovu javnih poziva nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje koje realizuje Nacionalna služba počev od 2009. godine.
***Delatnosti za koje nije potreban poslovni prostor su definisane Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban poseban prostor („Sl. glasnik“, 9/96).

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati zahtevima u skladu sa odlukom Lokalnog saveta za zapošljavanje Grada Užica.

Nezaposlena lica sa područja opštine Čajetina koja su konkurisala po redovnom javnom pozivu NSZ za samozapošljavanje od 27.03.2015. godine, a čiji zahtevi nisu obuhvaćeni Odlukom o dodeli subvencije za samozapošljavanje od 07.07.2015., mogu konkurisati po ovom javnom pozivu, s tim što neće podnositi novu dokumentaciju, već je dovoljno da dođu u prostorije Ispostave Čajetina ili Filijale Užice (kancelarija br.24), gde će dati saglasnost da se njihov zahtev razmatra po ovom javnom pozivu.

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor filijale Nacionalne službe, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe, a po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine Čajetina. Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli Filijale Užice – Ispostava Čajetina.

Direktor filijale Nacionalne službe, predsednik Opštine Čajetina i podnosilac zahteva u roku do 40 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije. Lice je u obavezi da registruje, odnosno otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR;
 • fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac REG);
 • fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
 • fotokopija ugovora o otvaranju tekućeg računa kod poslovne banke;
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 • fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva;
 • sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza;
 • fotokopija/očitana lična karta žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza obezbedi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr: advokat, notar, privatni izvršitelj i sl.).

Korisnik subvencije dužan je da:

 • obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda najmanje 12 meseci,
  počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
 • omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze Nacionalnoj službi i obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju da korisnik sredstava ne ispuni obaveze utvrđene ugovorom, dužan je da Nacionalnoj
službi vrati iznos isplaćene subvencije, srazmerno procentu realizacije ugovorne obaveze, uvećan
za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

Tabela sa spiskom delatnosti koje se ne subvencionišu, kao i sve dodatne informacije, mogu se
dobiti u Ispostavi Čajetina i Filijali Užice, Železnička 22, preko Pozivnog centra Nacionalne službe: 0800/300-301 (besplatan poziv) ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 15.09.2015. godine

Istovremeno su raspisani:

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2015. godini

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2015. godini

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930