fbpx
Događaji Ekonomija Lokalna privreda

Eko agrar raspisao konkurs za otkup i preradu jagodičastog voća

Privredno društvo za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski Eko Agrar“ DOO, Čajetina  je raspisalo konkurs za pravna lica registrovana za otkup i dalju prodaju/preradu jagodičastog voća prerađivače sa teritorije Republike Srbije koji registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji Opštine Čajetina mogu obezbediti sadnice jagodičastog voća, repromaterijal, stručnu podršku i garantovati otkup proizvoda po tržišnim cenama.

logo-eko-agrar

Privredno društvo za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski Eko Agrar“ DOO, Čajetina preko svog revolving računa uplaćuje 50% vrednosti investicije (umanjene za iznos PDV-a) prerađivačima sa kojima sklopi ugovor za svaku investiciju u podizanje zasada jagodičastog voća za registrovana gazdinstva sa teritorije Opštine Čajetina, po dostavljenoj kopiji fakture koja je izdata gazdinstvu. Nakon otkupa, sredstva dobijena iz revolving fonda se vraćaju na revolving račun Zlatiborkog Eko Agrara i novim konkursom prosleđuju novim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima čime se obezbeđuje stalno, dugoročno i održivo finansiranje i podrška poljoprivrednim proizvođačima.

Sa izabranim prerađivačima Privredno društvo za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski Eko Agrar“ DOO, Čajetina sklapa Ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze i detalji poslovne saradnje.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

  1. Popunjen obrazac prijave na konkurs sa izjavom o tačnosti;
  2. Izvod 0 registraciji privrednog subjekta iz APR (fotokopija);
  3. Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva –fotokopija finansijskog  izveštaja za statističku svrhu za 2014. godinu koji je predat Agenciji za privredne registre,
  4. Privredni subjekti koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva –kopija bilansa uspeha za 2014. godinu (Obrazac BU) overen od strane poreske uprave,
  5. Paušalni poreski obveznici – fotokopija obrasca KPO, potvrda od poslovne banke o prometu na računu u 2014. godini i fotokopija Rešenja na porez od prihoda od samostalne delatnosti;
  6. Bruto bilans (zaključni list) sa iskazanim računom 203-kupci u inostranstvu, za 2014. godinu (ukoliko je Učesnik konkursa izvoznik);

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnom obrascu koji se može preuzeti na sajtu www.ekoagrar.org i www.cajetina.org.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Privredno društvo za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski Eko Agrar“ DOO, Aleksandra Karađorđevića 28, 31310 Čajetina, poštom ili lično, sa naznakom: JAVNI KONKURS ili kompletnu dokumentaciju skeniranu poslati na mejl adresu: direktor@ekoagrar.org.

Zainteresovana pravna lica se prijavljuju do 01. avgusta 2015.godine. Potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačima će biti realizovano do 10. avgusta 2015. godine nakon čega će nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Opštine Čajetina sredstvima informisanja biti obavešteni o mogućnostima i uslovima beskamatnog kreditiranja dela proizvodnje.

Ovaj konkurs je raspisan na osnovu Ugovora između Regionalne agencije „VEEDA“, Opštine Čajetina i Privrednog društva za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski Eko Agrar“ DOO, Čajetina, a uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju „SDC“.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo