fbpx
Događaji Ekonomija Lokalna privreda

Kako do refundacije plaćenih akciza za grejanje na TNG

Plinske boce koje su godinama bile jedan od načina da se uštedi i smanji račun za električnu energiju se danas koriste dosta manje. Ovo nije ni čudno pošto se i na njih odose pravila koja važe za TNG, koji se u poslednjoj deceniji dosta koristio kao jeftino gorivo za automobile. O razlozima za sve manju upotrebu butana u domaćinstvima više je ovih dana pisala beogradska Politika u tekstu Skupo kuvanje na butan gas. Ono što je zanimljivo je da postoji mogućnost da se lica koja koriste derivate nafte za grejanje poslovnog i stambenog prostora mogu ostvariti pravo na refakciju plaćene akcize.

plinska-boca15-1

Imajući u vidu da akciza za TNG iznosi 40 dinara po kilogramu a da za derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C akciza iznosi 62 din za kg. (Zakon o akcizama).

Fizička lica moraju da ispune niz kumulativnih uslova kako bi mogli da podnesu zahtev za povraćaj. Prvi uslov je vezan za površinu stambenog prostora koja je ne prelazi 100 metara kvadratnih korisne površine. Uz to fizičko lice mora da:

 1. je vlasnik, odnosno zakupac stambenog prostora;
 2. ima prijavu prebivališta, odnosno boravišta, odnosno ugovor o zakupu stana na adresi za koju nabavlja derivate nafte;
 3. se po osnovu predmetnog stambenog prostora utvrđuje porez na imovinu;
 4. poseduje račun o izvršenoj nabavci derivata nafte, ako iste nabavlja direktno od proizvođača odnosno uvoznika;
 5. poseduje račun, odnosno fiskalni isečak o izvršenoj nabavci derivata nafte ako iste nabavlja preko ovlašćenog distributera;
 6. je platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte prodaju kupcu-krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, kupac – krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte.

Pored ovoga kako bi fizičko lice moglo da ostvari pravo potrebno je da ovlašćeni distributer na poleđini fiskalnog isečka, unese ime i prezime fizičkog lica i JMBG fizičkog lica koji nabavlja derivate nafte za grejanje stambenog prostora i da račun, odnosno fiskalni isečak o prodaji derivata nafte overi potpisom i otiskom pečata.

plinska-boca15-2

Pravo na refakciju je ograničeno tako da fizičko lice može ostvariti najviše do 300,00 litara na mesečnom nivou, odnosno na godišnjem nivou (za grejnu sezonu) najviše do 1.500,00 litara, odnosno ne više od 3,00 lit/m² na mesečnom nivou.

Refakciju plaćene akcize na tečni naftni gas koji se koristi za grejanje stambenog prostora fizičko lice može ostvariti najviše do 300,00 kg na mesečnom nivou, odnosno na godišnjem nivou (za grejnu sezonu) najviše do 1.500,00 kg, odnosno ne više od 3,00 kg/m² na mesečnom nivou.

4.2. IZNOS AKCIZE ZA KOJI SE OSTVARUJE PRAVO NA REFAKCIJU

Redni broj

Derivati nafte

Jedinica mere

Iznos refakcije akcize

1.

Gasna ulja

Din/lit

39,50 din.

2.

Tečni naftni gas

Din/kg

25,60 din.

Zahtev za refakciju akcize podnose  fizička lica koja koriste derivate nafte za grejanje stambenog prostora na obrascu REF-G u dva primerka nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema prebivalištu fizičkog lica, a kod zakupa stambenog prostora prema mestu nepokretnosti, odnosno boravištu fizičkog lica, najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte.

Poreska uprava, po prijemu zahteva za refakciju plaćene akcize sprovodi postupak i u roku od 30 dana od dana podnetog zahteva donosi rešenje. Refakcija akcize vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Uz zahtev na obrascu REF-G kupac fizičko lice podnosi sledeće dokaze:

 1.  dokaz o posedovanju tekućeg računa banke na koji će se izvršiti refakcija plaćene akcize (npr. potvrda banke, kopija 1. strane ugovora o otvaranju tekućeg računa, kopija kartice tekućeg računa);
 2.  kopiju lične karte podnosioca zahteva za fizička lica;
 3.  dokaz o vlasništvu, odnosno zakupu poslovnog, odnosno stambenog prostora, kao i podatke o adresi prostora (stambenog, odnosno poslovnog) za koji se podnosi zahtev;
 4.  izjavu fizičkog lica o vrsti uređaja za grejanje, kao i vrsti goriva koje se koristi za grejanje (gasna ulja ili tečni naftni gas), odnosno izvod iz pomoćne evidencije osnovnih sredstava u kojoj je uređaj za grejanje evidentiran i vrsti goriva koje se koristi  za grejanje za pravna lica, odnosno preduzetnike;
 5.  prijavu prebivališta odnosno boravišta vlasnika i članova porodičnog domaćinstva;
 6.  kopiju rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za predmetni poslovni, odnosno stambeni prostor za prethodnu godinu;
 7.  račune o nabavljenim količinama derivata nafte u periodu za koji se podnosi zahtev (račun mora da sadrži podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte, kao i o iznosu obračunate akcize na derivate nafte ako iste nabavlja direktno od proizvođača, odnosno uvoznika, u suprotnom se ne možeupotrebiti u postupku refakcije plaćene akcize);
 8.  dokaz o plaćanju računa iz tačke 7);
 9.  otpremni ili drugi dokument o utrošku derivata nafte kada zahtev podnosi proizvođač, odnosno uvoznik derivata nafte za grejanje sopstvenog poslovnog prostora;
 10. kopiju jedinstvene carinske isprave (JCI) sa podacima o vrsti i količini uvezenog derivata nafte, kao i obračuna carinskog duga (akcize), ako podnosilac zahteva sam uvozi derivate nafte a koje koristi za grejanje sopstvenog poslovnog prostora.

Dokazi navedeni pod rednim brojevima 1) – 6) dostavljaju se samo prilikom podnošenja prvog zahteva, odnosno prilikom promene nekog od podnetih dokaza ili promene podataka datim u prvom zahtevu za refakciju akcize, obzirom da se isti smatra prijavom za evidentiranje u elektronski registar lica kojima se vrši refakcija plaćene akcize po svim osnovama.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo