fbpx
Događaji Ekonomija Lokalna privreda

Konkurs za korišćenje poljoprivrednog zemljišta bez naknade

Zlatiborski eko agrar objavio poziv za za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade radi izrade Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čajetina za 2016. godinu.

logo-eko-agrar

Ovim pozivom se pozivaju škole, stručne poljoprivredne službe, socijalne ustanove, fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva da dostave zahtev za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade na teritoriji opštine Čajetina za 2016. godinu, Komisiji za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čajetina za 2016. godinu.

Predviđeno je da obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe, socijalne ustanove mogu ostvariti pravo korišćenja na poljoprivrednom zemljištu površine do 100 hektara, a visokoobrazovne ustanove – fakulteti i naučni instituti čiji je osnivač država, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva mogu dobiti pravo korišćenja na poljoprivrednom zemljištu površine do 1.000 hektara.

Zahtevi se predaju do 22.novembra u prostorijama Privrednog društva za razvoj poljoprivrede „Zlatiborski Eko Agrar DOO, Čajetina, ulica Aleksandra Karađorđevića br 28, kancelarija 15, lično ili poštom (na poleđini napisati naziv i adresu podnosioca zahteva). Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 031/831-151.

Što se tiče potrebnih dokumenata pored obrasca zahteva potrebno je dostaviti akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci); prepis lista nepokretnosti (ako je uspostavljen novi operat), odnosno prepis posedovnog lista (ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti), za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva (ne stariji od šest meseci); i izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koristi bez plaćanja naknade (po članu 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva se dostavljaju u običnim, neoverenim kopijama koje moraju biti jasno vidljive, pri čemu Komisija zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljenih dokaza.

Ilustracija
Ilustracija

Takođe je objavljen i poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čajetina za 2016. godinu. Ovaj poziv je upućen svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:
– funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Čajetina,
– objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Čajetina,  da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Čajetina za 2016. godinu, do dana 22. decembra 2015. godine.

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Javni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade

 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo