fbpx
Događaji Politika Vesti Video

Održana 16.sednica SO Čajetina

Juče je održana 16.sednica SO Čajetine. U odnosu na najavljeni, dnevni red je bio izmenjen i proširen. Odbornici su razmatrali izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine (tačka 2), predlog rebalansa budžeta za tekuću godinu (tačka 3). Pod tačkom 4. odbornicima je predstavljen izveštaj o radu za 2012/2013 i plan rada PU Radost za 2013/2014. Tačka 5. predlog izmene odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije za tržni centar Zlatibor. Tačka 6. predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje dirktora JP KSC Čajetina. Zatim su razmatrane tačke o otuđenju javnog zemljišta (tačke 7-9) i tačka 10. predlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta i na kraju su bile odbornička pitanja i tačke razno.

Pošto je usvojen dnevni red (22 za) i zapisnik sa prethodne sednice (21 za). Odbornicima je predstavljen izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine.

Izveštaj je predstavio Milan Stamatović, šef budžeta. Za prvih šest meseci opština je prihodovala 410.583.000 dinara što je 25% u odnosu na planirane prihode. Prihodi budžeta opštine su u ovom periodu iznosili 342.481.00 dinara, a na drugom mestu su transferna sredstva 44.618.000 dinara. Opština je najveće prihode ostvarila od naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta (150.136.000 dinara) i poreza na zarade (65.734.000 dinara). Zatim slede transferna sredstva od Republike (44.618.000 dinara) i porez na prenos apsolutnih prava 27.444.000 dinara, a na petom mestu je prihod od poreza na imovinu (25.750.000), dok je na šestom mestu prihod od boravišne takse (18.229.000 dinara).

Što se tiče izvršenja budžeta za period od 1.januara do 30.juna 2013.godine prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke je ispunjen 48,53% od planiranih 50%. Znatno su manji bili prihodi od poreza na imovinu svega 28,38%, dok su prihodi od imovine bili veći nego što su planirani 51,17%. Šef budžeta, Milan Stamatović je odbornike obavestio da je na dan 3.oktobra budžet izvršen sa 769 miliona dinara što je oko 49% planiranog budžeta.

Prvi se za reč javio Milan Lazović (GG), koji je rekao da bi trebalo da se vidi kakvo je realno punjenje budžeta trenutno. On je dodao da će se mnoge stvari iz ovog budžeta teško realizovati i da je prvobitni budžet iz decembra prošle godine bio mnogo realniji. Odbornik Goran Obradović (SNS) je postavio pitanje šefu budžeta da li su puštene menice preduzeća Danica pp i da su one odmah zatim povučene.

Zorica Nešković je obrazložila predlog rebalansa II – kojim je budžet smanjen za nešto više od 8 milona dinara. U ovom predlogu se uglavnom vršila preraspodela sredstva između pozicija. Tako da bi budžet trebao da bude 1.640.578.000 dinara. Rebalansom je predviđeno povećanje prihoda od poreza na zarade za nešto više od 3,4 miliona. Planirano je povećanje prihoda od naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta za oko 71 milion (prvobitno je planirano 589.850.000 rebalansom povećano na 660.672.500 dinara).

Pored povećanja određene stavke su smanjene. Tako da su prihodi poreza na imovinu od fizičkih lica je smanjen za 15 miliona, sa 80 miliona na 65. Porez na imovinu pravnih lica je smanjen za 5 miliona, kao i porez na prenos apsolutnih prava gde se očekuje 55 miliona dinara umesto prvobitno planiranjih 65 miliona. Tekući namenski transferi od Republike su smanjeni sa 39,60 na 25,93 miliona dinara.

Prvi se za reč javio Milan Lazović (GG) koji je postavio nekoliko pitanja vezano za predlog rebalansa. On je rekao da je u nekim stvarima sada situacija jasnija, i da je to pohvalno. On je postavio pitanje da su plate povećane za 14 miliona dinara i gde je to povećanje iskazano i na kojim pozicijama, kao i povećanje na poziciji korišćenje roba i usluga. Lazović je dodao da opština ima složenu situaciju sa višim nivoima vlasti i da sumnja da će ovaj budžet biti realizovan.

milan-lazovic16sed

Goran Obradović (SNS) se u svom izlaganju osvrnuo na prethodnu sednicu. On je postavio pitanje o rezultatima kontrole upravne inspekcije i da li je gospođa Didanović zamenik načelnika ili načelnik. U nastavku je rekao da je opštinski budžet budžet svih nas, i da ukoliko prekršimo pravila vezano za broj zaposlenih Ministarstvo finansija nas može kazniti. Obradović je rekao da je budžet napumpan na 1,6 milijardi kako bi se finansirala gondola i da je to kamen oko vrata koji ćemo vući. On je upozorio odbornike DSS da neće moći da se kriju iza predsednika opštine. Obradović je dodao da bi bilo bolje sredstva upotrebiti za asfaltiranje ulica, a zatim je postavio pitanje da li je rešeno pitanje ogreva za škole i vrtić.

Zorica Nešković je na pitanje odbornika Lazovića odgovorila da je 2012.godine manja masa zarada zbog izdvajanja KSC Čajetina i njegovo prevođenje u javno preduzeće. Što se tiče ogreva za škole, gospođa Neškoviće obavestila odbornike da je on nabavljen za sve škole. Drva i ugalj su nabavljeni tokom jula i avgusta, a ove nedelje je završena nabavka mazuta i lož ulja za vrtić i OŠ Dimitrije Tucović. Ona je dodala da su sva plaćanja uglavnom izvršena u roku.

Predsednik opštine Milan Stamatović je odbornike obavestio o situaciji sa gondolom. Kako je ugovorom bilo predviđeno da se obezbede akreditivi pristupilo se realizaciji ovog posla ali da zbog političkih pritisaka akreditiv nije mogao biti obezbeđen. Zbog toga se morao promeniti način finansiranja, tako da će se sada uplatiti više od 50% avansa kako bi se ukinula obaveza za obezbeđivanje akreditiva. Kredit od Banca Intesa je dobijen, i rok će biti nešto duži, ali će investicija biti završena. On je podsetio da je lokalna samouprava u Čajetini izložena raznim pritiscima. Gondola možda neće biti gotova 2014.godine, već 2015.godine.

milan-stamatovic-16sednica

Stamatović je obavestio odbornike da je opština Čajetina prva koja je sklopila ugovor sa UNDP (United Nations Development Programme). Učešćem u ovom programu opština Čajetina će uštedeti znatna sredstva vezana za projekat gondole jer će biti oslobođena plaćanja PDVa i carine za nabavljenu opremu. On je dodao da je UNDP već pomogao gradnju autokampa na Zlatiboru. Što se tiče gondole uz pomoć UNDPa uštediće se oko 2 miliona eura. Stamatović je zatim govorio i o projektu postrojenja za prečišćavanje  otpadnih voda. On je obavestio odbornike da opština nije dobila saglasnost od Ministarstva za ovu investiciju, ali da će projekat biti realizovan u 2014.godini uz pomoć Norveške i Švedske. Ovih dana se završavaju imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju vodovoda Sušičko vrelo. Kako se očekuje promena poreske politike, biće još izmena. Inspekcije će dati svoje izveštaje, inspekcijske nadzore i to izveštaj Državnih revizora će biti na predstavljen na skupštini. Investicije u mesnim zajednicama će biti realizovane, samo možda nešto sporije.

Mira Virić (DS) je postavila pitanje vezano za puštanje i povlačenje menica privatnog preduzeća Danica. Da li je istina da su te menice povučene, stopirane?

Predsednik opštine Milan Stamatović je na ovo pitanje odgovorio: da je sve transparentno i da vi ako imate saznanja da su neke menice povučene i da se putem zakona o dostupnosti informacija mogu dobiti svi podaci. Ovo nije prvi put da su menice povučene, i mi treba da stvaramo poslovni ambijent i nije to jedini problem. On je potvrdio da su menice povučene i da nije prekršen zakon i da nije ugroženo finansiranje opštine Čajetina. U nastavku izlaganja Stamatović je podsetio odbornike da je bio satanizovan u prošlosti i da je plan generalne regulacije godinu dana bio na čekanju zbog opstrukcije na republičkom nivou. Ja otvoreno govorim i ne krijem se iza lažnih profila i raznih odbora. Ne možete nam osporiti 52% glasova na prošlim izborima, rekao je zatim Stamatović.

Za reč se zatim javio odbornik Glišović (SPS) koji je rekao da je budžet izvršen 769 miliona i da će sve biti izmireno. Budžet je kao i u kući spisak želja i da će se pred novu godinu ponovo izvrši rebalans i da će se tada videti gde smo i šta smo.

obradovic16sednica

Odbornik Obradović (SNS) je sledeći govorio. On je postavio pitanje gde je projekat za gondolu, trasa, rešeni imovinsko pravni odnosi, i koliko to košta. Imamo projekat za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali ovoga nema kod gondole. On je dodao da se oprema tretira kao pokretna stvar i da je to prošlo, a zatim je pitao odbornike DSSa da li znaju koliko će koštati gondola. Obradović je istakao da zakon mora da bude isti za sve, a zatim je postavio pitanje šta se dogodilo sa rušenjem nelegalnog objekta jedne naše sugrađanke. “Ja ne vidim da se ruši moćnicima”, rekao je Obradović u nastavku, a zatim je dodao “Zašto vam SPS ne pomogne sa tim problemima”. Obradović se osvrnuo i na pitanje menica preduzeća Danica i na akreditiv. Što se akreditiva tiče, postupak za dobijanje akreditiva je isti kao i za dobijanje kredita. Ova javna nabavka nije bila pred skupštinom. sada će svo plaćanje za gondolu ići preko opštine i koliko će nas koštati izvođenje radova i rešavanje imovinsko pravnih odnosa. Diskusija je zatim završena a za rebalans budžeta je glasalo 17 odbornika.

Izveštaj o radu PU Radost je podnela direktorka Jelena Mitrašinović. Ona je odbornike obavestila da PU Radost ima 65 zaposlenih, a vodi brigu o više od 536 dece u 22 vaspitnih grupa. Ona je dodala da nema više nikakvih lista čekanja. PU Radost ima najveći obuhvat među opštinama u Srbiji i on iznosi 81%, dok je obuhvat u republici svega 49%. Što se tiče obuhvata po mestima tiče u Čajetini je obuhvat 103%, a na Zlatiboru je obuhvat 98%. Gospođa Mitrašinović je rekla da će prostor u čajetini biti uskoro završen i da imamo ambijent koji je više od onoga što propisuju standardi. Gosti iz Rusije i Slovenije su pohvalili uslove za rad i boravak dece u vrtiću. U prošloj godini je završena fiskulturna sala u vrtiću u Čajetini, otvorena je grupa u Mačkatu (46 dece), na Zlatiboru je adaptirana kuhinja. Sve ovo je izvedeno sopstvenim sredstvima vrtića ali uz pomoć opštine Čajetina.

Odbornik Srećko Todosijević (DSS) je pohvalio izveštaj PU Radost. On je dodao da isključiva zasluga PU Radost i opštine Čajetina da se ove godine u predškolskoj grupi u Mačkatu nalazi 20 dece. Do sada je broj prvaka bio manji (ove godine je upisano 11 prvaka). Gospodin Todosijević je pohvalio rad vrtića u Mačkatu i direktorke PU Radost.

Predsednik skupštine, Miloje Rajović je takođe pohvalio rad vrtića. On je rekao da će mali ljudi iz vrtića kada odrastu biti uspešni ljudi, advokati, lekari i inžnjeri i da će buduće generacije ponoći nivo i kvalitet života na viši nivo.

Direktorka Mitrašinović se zahvalila na pohvalama. Ona je dodala da bi gornji deo vrtića u Čajetini mogao da postane “Model centar” i da će PU radost biti mesto za praksu budućih vaspitača. Ideja je da se ovaj prostor iskoristi i da izgradi ustanova evropskog renomea. Skupština je sa 22 glasa dala saglasnost na rad u školskoj 2012-2013. a sa 25 glasova je usvojen plan i program za 2013-2014.

Zatim je na dnevnom redu bila tačka izmena i dopuna odluke o dopuni plana detaljne regulacije tržnog centra na Zlatiboru. Ovu tačku dnevnog reda je obrazložio sekretar Jokić. U junu je usvojen plan detaljne regulacije izmenjen i dopunjen ali su zatim utvrđene nedostaci. Na javnom uvidu je na plan podneto još jedanaest novih sugestija budu uključeni u nacrt plana detaljne regulacije tržnog centra.

Odbornici su zatim usvojili tačke 7-10 a koje su bile vezane za otuđenje gradskog građevinskog zemljišta.

Što se tiče odborničkih pitanja Milan Lazović je postavio pitanje načelnici Didanović da se dobije izveštaj o radu opštinske uprave a vezano za investicije i da se napravi izveštaj o strukturi zaposlenih u opštinskoj upravi. On je zatim postavio pitanje saobraćajne infrastrukture kada je u pitanju petlja na Sušici da se reši osvetljenje ove petlje. I da se reguliše pitanje skretanje za Branešce i da se to reši jer skretanje za Branešce kada se ide iz pravca Zlatibora predstavlja saobraćajni prekršaj. Odbornik Obradović je tražio odgovor na svoje pitanje koje je postavio između dve sednice a zatim je postavio i novo pitanje da li postoji mogućnost da se otvori narodna kuhinja u Čajetini. Sekretar Jokić je obavestio Obradovića da će odgovor na svoje pitanje dobiti u toku sledeće nedelje.

Tačku razno je otvorio odbornik Obradović. On je upitao načelnicu opštinske uprave Slavicu Didanović o radu redovne upravne inspekcije i šta je inspekcija naložila. Da li su nakon toga primljeni neki radnici u radni odnos.

Načelnica Didanović je izjavila da postoje problemi sa maksimalnim brojem zaposlenih jer sa dozvoljenim brojem radnika se ne mogu da se izvrše svi planirani poslovi. Kako bi se ovi poslovi izvršili angažovani su radnici na određeno vreme zbog povećanog obima posla. Ona je dodala da se radi sistematizacija za sva radna mesta, da postoji nedostatak lica sa visokom stručnom spremom. Ona je dodala da se za svako radno mesto gde se može voditi upravni spor mora angažovati lice koje ima visoku stručnu spremu.

Gospodin Obradović je postavio pitanje da li je objavljen konkurs za radna mesta: komunalni inspektor, građevinski inspektor, službenik za javne nabavke, sekretar i saradnik za javne odnose. On je postavio pitanje da li postoji saglasnost Ministarstva finansija za zapošljavanje novih radnika Obradović je zatim postavio pitanje potpisa zamenika načelnika opštinske uprave.

Gospođa Didanović je istakla da njen rad ispituje upravna inspekcija, ali da nije postavljeno pitanje zakonitosti rada. Što se tiče konkursa podnet je zahtev za saglasnost, ali Vlada nije dala saglasnost pa je konkurs izmenjen na određeno vreme. Gospođa Didanović je istakla da ima problem sa formiranjem saveta za zaštitu prava pacijenata jer Ministarstvo finansija ne da saglasnost, dok s druge strane Ministarstvo zdravlja urgira da se ova služba formira.

Odbornik Obradović je na kraju još jednom izašao za govornicu. On je rekao da ministarstvo nije dalo saglasnost za zapošljavanje. Gospođa Didanović je obrazložila probleme sa kojima se susreće u radu u emotivnom izlaganju. Predsednik skupštine Miloje Rajoviće ja zatim zaključio ovu sednicu.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

September 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930