fbpx
Biznis Događaji Lokalna privreda

Plac od milion evra

Parcela 4577/3 - 6105 metara kvadratnih
Parcela 4577/3 – 6105 metara kvadratnih

Skupština opštine Čajetina je na 8.sednici usvojila pod tačkom 20. odluku o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta. Oglasom su na prodaju ponuđene tridest dve parcele. Od ovog broja četiri parcele se nalaze u Čajetini, jedan u Branešcima i 27 na Zlatiboru. Oglas je objavljen u Večernjim novostima 16.marta i biće otvoren do 15.aprila 2013.godine.

Verovatno najatraktivnija parcela se nalazi na Zlatiboru, na početku naselja Obudojevica za koju je početna cena 119.163.495,00 dinara. Parcela 4577/3 KO Čajetina se nalazi ispred odmarališta “Braća Sekulić”, a preko puta prodavnice “Rid”. Ovo je druga po veličini parcela koja se nudi na prodaju i ima 6.105 metara kvadratnih, a najveća je kp.broj 4624/32 KO Čajetina (6.600 metara kvadratnih) koja je predviđena za gradnju benzinske pumpe a nalazi se na magistralnom putu Užice – Podgorica.

Investitor bi prema postojećim pravilima na ovoj parceli mogao da podigne objekat sa koeficijentom izgrađenosti od 1.0 što znači da objekat može imati oko 6.100 kvadratnih metara (prizemlje i četiri sprata). No, ukoliko se odluči za gradnju hotela ovaj koeficijent je nešto viši i moći će da se gradi do šest spratova.

Detaljnije podatke o uslovima gradnje na ovoj lokaciji možete potražiti na portalu cajetina.org.rs.

Ova parcela je već bila predmet oglasa u oktobru 2012.godine, ali nije prodata. Pošto građevinska sezona ovih dana počinje, verovatno će biti više zainteresovanih kupaca za ovu atraktivnu lokaciju.

Lokalna samouprava je predvidela da rok za privođenje zemljišta nameni za sve lokacije iz oglasa bude 3 (tri) godine od dana zaključenja ugovora o otuđenju. Što se tiče naknada za uređivanje građevinskog zemljišta ona će biti određena naknadno, novim ugovorom u skladu sa važećom odlukom Skupštine opštine Čajetina koja reguliše tu materiju. Ukoliko se na nekoj od parcela koje su predmet oglasa pojave podzemne instalacije (voda, kanalizacija……) i one budu smetnja za izgradnju objekta, opština Čajetina će biti u obavezi da iste izmesti o svom trošku u svemu prema uslovima nadležnog preduzeća koje upravlja tim mrežama.

Za učešće na oglasu potencijalni kupci moraju da uplate garantni iznos od 20% (dvadeset procenata) od početne cene za svaku parcelu za koju se podnosi ponuda i uplaćuje se na tekući račun broj 840-791804-52, poziv na broj 97 90-035 (svrha uplate: uplata garantnog iznosa). U slučaju parcele 4577/3 KO Čajetina ovo iznosi oko 23.832.700,00 dinara.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica, koja u svojoj ponudi moraju da naznače:

Fizička lica imaju obavezu da u zatvorenoj ponudi dostave sledeće podatke: broj parcele za koju se podnosi ponuda; ponuđena cena izražena u dinarima koja mora biti veća od početne cene; dokaz o uplati garantnog iznosa; ime, prezime i jedinstveni matični broj građana kao i fotokopiju lične karte i adresu stanovanja; i izjavu da kao učesnik oglasa prihvata uslove iz javnog oglasa.

Pravna lica (doo, ad, pp) i preduzetnik imaju slične obaveze kao i fizička lica. Oni moraju da dostave sledeće podatke: broj parcele za koju se podnosi ponuda; ponuđena cena izražena u dinarima koja mora biti veća od početne cene; dokaz o uplati garantnog iznosa; kao i podatke o preduzeću/preduzetniku tj. naziv, poslovno ime, rešenje o upisu u registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, datum osnivanaja, i naziv organa kod koga je subjekt registrovan i PIB; uredno ovlašćenje za zastupanje; i izjava učesnika oglasa da prihvata uslove iz javnog oglasa.

Otvaranje ponuda po ovom oglasu biće izvršeno petog dana po isteku roka za podnošenje ponuda (ako je to subota ili drugi neradni dan za Opštinsku upravu, onda prvog narednog radnog dana) u prostorijama Opštinske uprave Čajetina. Tačno vreme i mesto otvaranja ponuda će biti blagovremeno istaknuto na oglasnoj tabli opštine Čajetina.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda za konkretnu parcelu.

Prioritet za dobijanje lokacije iz ovog oglasa, imaće onaj ponuđač koji ponudi najveću cenu u odnosu na početnu iz javnog oglasa za konkretnu parcelu. Komisija dostavlja svim ponuđačima pismeno obaveštenje o rezultatima oglasa. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa, lokacija se daje sledećem najpovoljnijem ponuđaču, ukoliko i on odustane, oglas za tu lokaciju se ponavlja.

Prijave-ponude se podnose u zatvorenoj zapečaćenoj koverti sa naznakom ”PONUDA ZA ZEMLJIŠTE – NE OTVARAJ“ na sledeću adresu: OPŠTINA ČAJETINA 31310 Čajetina Ul. Aleksandra Karađorđevića br. 28 (Za Komisiju za davanje zemljišta)ili lično na prijemnu kancelariju Opštinske uprave Čajetina koja se nalazi u Uslužnom centru, na istoj adresi. Sve bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na telefon 031/831-151, lokal br.120 i 031/831-753.

Što se plaćanja potencijalni kupci imaju dve opcije. Oni parcelu mogu platiti u celosti na dan zaključivanja ugovora o otuđenju čime će steći pravo na popust od 20% na utvrđenu cenu iz rešenja o otuđenju. A celokupan iznos se može platiti i u ratama i to: prva rata u iznosu od 30% od utvrđene cene na dan zaključenja ugovora a ostatak u 6 (šest) mesečnih rata, koje će se usklađivati sa indeksom rasta cena (rast cena na malo, potrošačke cene ili drugi pokazatelj rasta cena) koji objavljuje Republički zavod za statistiku.

Radi obezbeđenja odloženog plaćanja cene za građevinsko zemljište na način utvrđen u prethodnom stavu lice koje stiče pravo svojine je dužno da dostavi sredstvo obezbeđenja, i to: bankarsku garanciju poslovne banke “bez prigovora”, i naplativu “na prvi poziv”, uz obaveznu klauzulu o uključenju revalorizacije u garanciju sa rokom važenja dok traje period otplate. Opština Čajetina kao poverilac će u slučaju kašnjenja u uplati bilo koje rate aktivirati bankarsku garanciju za ceo iznos duga po ugovoru. Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta će biti overen pred nadležnim sudom a troškovi te overe i svi drugi troškovi oko prenosa i upisa nepokretnosti padaju na teret sticaoca prava svojine.

Kompletan tekst oglasa sa brojevima parcela koje su previđene za prodaju možete pogledati na portalu cajetina.org.rs , na istoj stranici možete preuzeti i lokacije parcela na orto-foto podlozi.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031