fbpx
Događaji Lokalna privreda Servisne informacije Vesti

Raspisan konkurs za direktora JP KSC Čajetina

konkurs-direktori

U Službenom glasniku Republike Srbije RS 90/2013 od 14.10.2013.godine je objavljen konkurs za imenovanje direktora JP “Kulturno sportski centar  – Čajetina”.

Uslovi za imenovanje direktora su da je učesnik konkursa punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije; da ima visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, da ima najmanje tri godine radnog iskustva, od čega najmanje jednu godinu na rukovodećem položaju; da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti; da nije član organa političke stranke, odnosno, da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu stranke.

Kandidati su dužni da konkursnoj komisiji dostave sledeća dokumenta uz prijavu na konkurs: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, diploma o stručnoj spremi, isprave kojima se dokazuje radno iskustvo, radna knjižica i dokaz da lice nije osuđivano. Kandidati mogu dostaviti originalna dokumenta ili overene fotokopije.

Takođe prijava na konkurs mora  da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Direktor se bira na mandat od 4 godine, a mesto rada je Čajetina. Direktor će biti zadužen  za predstavljanje i zastupanje javnog preduzeća, organizacijom i rukovođenje procesom rada, vođenje poslovanja javnog preduzeća. On, takođe, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća i predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo  sprovođenje. Direktor predlaže finansijske izveštaje i izvršava odluke nadzornog odbora, a vrši druge poslove određene Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom javnog preduzeća.

Prijave se podnose do 29.oktobra 2013.godine (15 dana od objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije”) na adresu Opštinska uprava Čajetina, ulica Aleksandra Karađorđevića broj 28, 31310 Čajetina sa naznakom “Za javni konkurs – imenovanje direktora JP “Kulturno sportski centar Čajetina”. Detaljnije informacije o konkursu zainteresovani mogu dobiti na broj 031/831-250, osoba zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Marijana Didanović i na internet stranici cajetina.org.rs

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Oktobar

Kupindo