fbpx
Biznis Događaji Info Lokalna privreda Politika Vesti

Subvencije za zapošljavanje u opštini Čajetina

Opština Čajetina je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Užice raspisala javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2014. godini na području opštine Čajetina. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima sa područja opštine Čajetina radi zapošljavanja nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Užice/ispostava Čajetina (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Ove subvencije se odobravaju u jednokratnom iznosu od 100.000 dinara po licu, poslodavcima koji zapošljavaju do 50 nezaposelenih lica.

Poslodavac, odnosno organizaciona jedinica poslodavca u kojoj se zapošljavaju lica, mora biti registrovana najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva. Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta dužan je da zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i da izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.

zaposljavanje

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

– državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i udruženja građana, osim ukoliko se na novotvorenim radnim mestima zapošljavaju osobe sa invaliditetom osim;

– podnosioci zahteva koji obavljaju delatnost u oblasti eksploatacije uglja, snadbevanja el.energijom, gasom, parom i klimatizacija, taksi prevoz, finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja, kockanje i klađenje;

– podnosioci zahteva koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne 3 godine;

– poslodavci koji nisu uspešno poslovali 12 meseci nakon pravosnažnog rešenja o usvajanju plana reorganizacije i obustavljanju stečajnog postupka ili nakon kupovine privrednog subjekta nad kojim je pravosnažnim rešenjem okončan stečajni postupak.

 Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu opštine Čajetina i oglasnim tablama Opštine i listu „Poslovi“, sajtu NSZ i oglasnim tablama NSZ filijala Užice/ispostava Čajetina i opštine Čajetina i otvoren je do 20.07.2014.godine.

zaposljavanje-ruka

Što se tiče uslova javnog poziva predviđeno je da poslodavci koji konkurišu za subvencije moraju da ispune sledeće uslove:

 1. da zapošljava lica sa evidencije Nacionalne službe na novootvorenim radnim mestima
 2. podnese zahtev sa biznis planom;
 3. održi broj zaposlenih u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog i sl.);
 4. da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 5. da uspešno posluje;
 6. da je izmirio ranije ugovorne obaveze i izmirio potraživanja prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku
 7. ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem zahteva;
 8. da nije privredni subjekt u teškoćama, u smislu zakonskih propisa kojima se reguliše kontrola i dodela državne pomoći.

Predviđeno je da zainteresovani podnesu sledeća dokumenta prilikom konkurisanju:

 1. zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 2. fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
 3. spisak lica koja se zapošljavaju (ime i prezime, adresa i JMBG lica koja se zapošljavaju);
 4. poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
 5. završni račun overen od strane Narodne banke, za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev ili skraćeni bilans uspeha, odnosno pregled prihoda i rashoda i finansijskog rezultata za prethodnu godinu za podnosioce zahteva koji vode prosto knjigovodstvo (završni račun ne dostavljaju podnosioci zahteva koji su registrovali delatnost u tekućoj godini);
 6. potvrda banke o prometu na tekućem računu podnosioca zahteva za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 7. pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio de minimis državnu pomoć;
 8. dokaz o vlasništvu/zakupu poslovnog prostora;
 9. dokaz o obezbeđenom plasmanu robe u zemlji/inostranstvu, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Što se tiče same procedure potrebno je podneti zahtev sa biznis planom u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

I na kraju zainteresovani će morati da sačekaju da se donese odluka o dodeli subvencija. Odluka će biti doneta na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom. Predviđeno je da Nacionalna služba izvrši proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije. Ukoliko zahtev ne ispunjava uslove predviđene Javnim pozivom neće se dalje razmatrati. Prilikom ocenjivanja zahteva sa biznis planom uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: vrsta delatnosti, razvijenost opštine na čijoj teritoriji se obavlja delatnost, broj novozaposlenih u odnosu na broj zaposlenih (odnos zaposlenih i nezaposlenih za koje se traži subvencija najviše do 1:51), prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe, struktura lica koja se zapošljavaju, dužina obavljanja delatnosti poslodavca, povećanje broja zaposlenih kod poslodavca u prethodna 3 meseca poslovanja, potrebni resursi (poslovni prostor, oprema i obrtna sredstva), tržište prodaje (kupci i konkurenti), finansijski pokazatelji i procena važnosti podnetog zahteva sa biznis planom za lokalno tržište rada za područje filijale.

Bodovna lista se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale danom objavljivanja Javnog poziva.

opstina-nsz1

Prioritet pri dodeli subvencije ima poslodavac koji zapošljava lice iz kategorije teže zapošljivih, i to:

– dugoročno nezaposlena lica, odnosno lica koja su nezaposlena duže od 12 meseci
– nezaposleni bez kvalifikacija ili niskokvalifikovani
– višak zaposlenih
– osobe sa invaliditetom
– Romi
– izbegla i raseljena lica
– povratnici po sporazumu u readmisiji
– mladi do 30 godina
– stariji od 50 godina
– žene i ruralno stanovništvo
– žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima i
– korisnici novčane socijalne pomoći.

Odluku o odobravanju subvencije poslodavcu za otvaranje novih radnih mesta donosi direktor filijale Nacionalne službe, po dobijenoj saglasnosti predsednika opštine Čajetina. Odluka o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta objavljuje se na oglasnoj tabli NSZ filijale Užice/ispostava Čajetina i opštine Čajetina.

Direktor filijale Nacionalne službe, ovlašćeni predstavnik lokalne samouprave i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Prilikom zaključivanja ugovora poslodavac je dužan da pribavi dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lica koja se zapošljavaju (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje); datum zasnivanja radnog odnosa ne sme da bude pre datuma podnošenja zahteva; sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza; fotokopija kartona deponovanih potpisa i pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Javnim pozivom je previđeno da poslodavci moraju da pribave sredstva obezbeđenja:

1. ZA PREDUZETNIKA:

– za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima;

– za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 600.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima.

Ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 600.000,00 dinara, može priložiti jedno od dolenavedenih dodatnih sredstava obezbeđenja, s tim da garancija banke u ovom slučaju mora biti u dvostruko većoj vrednosti od iznosa subvencije.

– za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

 • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci ili
 • ugovorno jemstvo.

– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta sa meničnim ovlašćenjima i garancija banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci.
2. ZA PRAVNO LICE:

– za odobrena sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od dolenavedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
– za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

 • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
 • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci.

– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima i garancija banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe. Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila.

Poslodavac kome je odobrena subvencija za otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a korisnik je budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, potrebno je da kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza priloži izjavu odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju subvencije.

Što se tiče obaveza poslodavac – korisnik subvencije dužan je da:

– lica za koja je ostvario pravo na subvenciju zadrži u radnom odnosu na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;

U slučaju prestanka radnog odnosa sa licem za koje je ostavreno pravo, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa drugim nezaposlenim i da to lice zadrži u radnom osnosu najmanje do isteka ugovorom prediviđenog roka uvećanog za period u kome je izvršena zamena;

– izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom;

– delatnost, u periodu realizacije ugovorne obaveze, obavlja na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;

– omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovorne obaveze;

– dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze;

– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

Poslodavac – korisnik subvencije koji ne ispuni obaveze utvrđene ugovorom, dužan je da Nacionalnoj službi vrati iznos isplaćene subvencije, srazmerno procentu realizacije ugovorne obaveze, uvećane za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

Što se tiče ostalih informacija, kao što su informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs kao i na sajtu opštine Čajetina www.cajetina.org

Nacionalna služba zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši eventualno smanjenje predviđenog broja lica iz zahteva sa biznis planom.

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

December 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031