fbpx
Lokalna privreda Novosti T-Info

Veliko interesovanje za turističke vodiče i turističke pratioce

06.11.2012.godine, Zlatibor

Ministarstvo finansija i privrede je 24.oktobra raspisalo oglas za polaganje stručnog ispita za 300 turističkih vodiča i 200 turističkih pratilaca. Poslednji rok za predaju prijave je 7.novembar 2012.godine.

Na portalu Ministarstva finansija i privrede je 2.novembra istaknuto obaveštenje kojim se zainteresovani obaveštavaju da je kvota za turističke vodiče popunjena i da ima oko 50 slobodnih mesta za turističke pratioce.

Oglasom su precizirani i uslovi koje kandidati moraju da ispune – kandidat mora da ima:

– državljanstvo Republike Srbije;

– zna srpski jezik;

– prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

– srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

– poznaje jedan strani jezik.

Što se dokumentacije tiče kandidati treba da dostave:

– uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci);

– overena fotokopija diplome o stečenom srednjem obrazovanju;

– overena fotokopija lične karte (odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte)

– dokaz o uplati republičke administrativne takse (priznanica).

Obrazac prijave – turistički vodič

Obrazac prijave – turistički pratilac

Prijava u pisanoj formi koju podnosi kandidat mora da sadrži:
– označavanje stručnog ispita koji se polaže i mesta polaganja teorijskog dela stručnog ispita;
– ime, očevo ime i prezime;
– datum i mesto rođenja;
– jedinstveni matični broj građana;
– podatke o prebivalištu i adresu;
– vrstu školske spreme i smer koji je kandidat završio;
– strani jezik koji kandidat polaže kao obavezan (engleski, francuski, nemački, ruski, španski ili italijanski);
– kontakt podaci (telefon, e-mail).

Ukoliko kandidat koji je položio stručni ispit za turističkog pratioca prijavljuje polaganje ispita za turističkog vodiča uz prijavu prilaže i dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog pratioca.
Pored stranog jezika koji se polaže kao obavezan, kandidat može uz prijavu za polaganje stručnog ispita, kao dokaz o znanju nekog drugog stranog jezika, istog nivoa, priložiti i overenu fotokopiju sertifikata instituta ili škole koji su registrovani za tu delatnost.
Prijava za polaganje stručnog ispita tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama (,,Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 –ispr., 61/05, 101/05 –dr.zakon, 5/09, 54/09, 50/11 i 70/11 – usklađeni din. izn, 55/12- usklađeni din. izn. i 93/12) u iznosu od 250,00 dinara za podnošenje prijave. Iznos takse uplaćuje se na račun: 840-742221843-57, poziv na broj: 53-015, po modelu 97, svrha uplate: republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Stručni ispiti sastoje se od teorijskog i praktičnog dela ispita. Ispitne oblasti i pravni izvori za polaganje stručnog ispita sadržani su u Pravilniku o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca („Službeni glasnik RS”, broj 40/2010 i 55/2012). Na stručnom ispitu kandidat polaže predmet strani jezik pismeno i usmeno. Potreban nivo znanja stranog jezika regulisan je članom 8a stav 2. pravilnika iz prethodnog stava i to:
Kandidat mora da pokaže znanje stranog jezika tako da:
1) razume suštinu konkretnih ili apstraktnih sadržaja u složenim tekstovnima, kao i stručnu raspravu vezanu za delatnost koju obavlja;
2) je u stanju da se izražava sa određenim stepenom spontanosti i lakoće, tako da razgovor sa izvornim govornikom ne predstavlja napor ni jednoj ni drugoj strani;
3) da se o velikom broju tema izražava jasno i potpuno, ume da iskaže svoje mišljenje o aktuelnim dešavanjima i izloži prednosti i mane različitih situacija i pojava.
Ovaj nivo znanja stranog jezika saglasan je nivou znanja B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike (CECR).

Polaganje teorijskog dela stručnog ispita održaće se u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, a po izboru kandidata koji je dužan da taj podatak navede u prijavi. Kandidati će blagovremeno biti obavešteni o tačnom terminu i mestu polaganja stručnog ispita. Termini polaganja popravnih ispita i praktičnog dela ispita biće naknadno objavljeni. Itinerer (sa polaskom iz Beograda) za polaganja praktičnog dela stručnog ispita za turističke vodiče i turističke pratioce, visina troškova polaganja praktičnog dela ispita, kao i broj žiro računa na koji se uplaćuju troškovi, biće naknadno objavljeni.
U pogledu svih ostalih pitanja u vezi načina polaganja stručnog ispita primenjivaće se odredbe Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca.
Prijavu na oglas i dokaze o ispunjenosti uslova kandidat dostavlja u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa odnosno do 07. novembra 2012. godine u 12 časova na adresu: Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za turizam, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa naznakom: oglas za turističkog vodiča i turističkog pratioca.
U slučaju prijavljivanja većeg broja kandidata za polaganje stručnih ispita od predviđenog, rangiranje kandidata vršiće se na osnovu datuma i vremena predaje prijave kod pošte isključivo putem post ekspres pošiljke ili na pisarnici ministarstva, a do popune predviđenog broja kandidata. Neophodno je da na potvrdi i samoj pošiljci precizno bude naveden datum, dan, čas i minut predaje, potvrđen od pošte odnosno pisarnice.
Konačna lista kandidata biće objavljena na sajtu i oglasnoj tabli ministarstva u roku od 8 radnih dana od proteka roka za podnošenje prijava. Uvid u podnete prijave svim zainteresovanim licima biće omogućeno u prostorijama ministarstva na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 15 u terminu koji će biti naknadno objavljen na sajtu ministarstva.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje..
Osobe zadužene za kontak povodom oglasa su Ivana Dedijer i Marija Ivanović, telefon broj 011/285–5208 u periodu od 10,00 do 14,00 časova i e-mail: ivana.dedijer@mfp.gov.rs i ivanovic.marija@mfp.gov.rs

 

Dodajte komentar

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kalendar

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031