fbpx
Info Servisne informacije

Otvoren konkurs za direktora muzeja Staro Selo

Upravni odbor muzeja Staro selo u Sirogojnu je raspisao konkurs za imenovanje direktora ove ustanove. Prema propozicijama konkursa kandidati za direktora moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. visoka stručna sprema (odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena–diplomske akademske studije-master; specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka);
  2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
  3. da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora;
  4. znanje jednog svetskog jezika;
  5. državljanstvo Republike Srbije;
  6. opšta zdravstvena sposobnost.

Uz prijavu na konkurs kandidati za direktora treba da dostave diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, biografiju,
uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti; uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih; fotokopiju lične karte; dokaz o znanju svetskog jezika (potvrda o položenom ispitu na studijama ili uverenje–potvrda referentne akreditovane ustanove); dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, lekarsko uverenje kao i predlog programa rada i razvoja Muzeja za period od četiri godine;

Prilikom sastavljanja liste kandidata, Upravni odbor će ceniti i sledeće činjenice: da kandidat poznaje poslovanje ustanova kulture; da kandidat poseduje rukovodeće iskustvo na poslovima u oblasti kulture i kvalitet predloženog programa rada i razvoja Muzeja, iz podnete konkursne dokumentacije.

Prijava na Konkurs treba da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail) podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog staža, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na Konkurs, kao i zahtevana dokumenata.

Izborni postupak sprovešće Upravni odbor Muzeja, uvidom u podatke iz prijave učesnika Konkursa, uvidom u dokumenta i dokaze dostavljene uz prijavu i usmenim razgovorom sa kandidatima za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove Konkursa, o čemu se sastavlja odgovarajući zapisnik.

Datum usmenog razgovora Upravnog odbora sa kandidatima biće određen naknadno, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni (imejlom, telefonom, telegramom i sl.).

U roku od 30 dana od završetka Konkursa Upravni odbor dostavlja Ministarstvu kulture i informisanja obrazloženi predlog liste kandidata za direktora, po azbučnom redu, s mišljenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru. Dokumenta za Konkurs se dostavljaju u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa.

Rok za podnošenje prijava kandidata na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Ministarstvo nadležno za kulturu predlaže Vladi Republike Srbije kandidata za direktora sa liste kandidata ili je obaveštava o razlozima neprihvatanja iste. Direktora Muzeja imenuje Vlada Republike Srbije na period od četiri godine.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se u zatvorenom kovertu Upravnom odboru Muzeja, sa naznakom: Za Konkurs za imenovanje direktora Muzeja na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno, poštom na adresu: Muzej na otvorenom „ Staro selo“ Sirogojno, 31 207 Sirogojno, ili neposredno na pisarnici Muzeja na istoj adresi, radnim danima od 9 do 15 časova. Sva obaveštenja o Konkursu daje: Vesna Filipović, sekretar Muzeja, na telefon broj 064/8940112.

Više informacija i sam tekst konkursa možete pogledati ovde

Slika dana

Kupindo